O nas

Informacje

o nas

dowiedz się

Historia

Urbitor Sp. z o.o. jest firmą z wieloletnią tradycją.
Do 2009 roku firma funkcjonowała pod nazwą Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowo Budownictwa "Transbud – Toruń". 26 lutego 2009 roku nastąpiło przekształcenie podmiotu z przedsiębiorstwa w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

22 grudnia 2009 roku nastąpiła komunalizacja - nieodpłatne przeniesienie własności udziałów pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Miasta Toruń.

Od 1 stycznia 2011 roku nazwa "Transbud" została zamieniona na "Urbitor", zaś przedsiębiorstwo zostało sklasyfikowane jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W ramach zmian zostały jej oddane w zarząd cmentarze komunalne w Toruniu, a także część Miejsc Pamięci Narodowej znajdujących się w granicach administracyjnych miasta.

W 2012 roku w celu wsparcia rynków hurtowych została powołana marka "Toruńska Giełda przy Towarowej".

W dniu 20 lipca 2017 roku Rada Miasta Torunia podjęła uchwałę nr 608/17 w sprawie zgody na połączenie spółek poprzez przejęcie Targi Toruńskie Sp. z o.o. przez Urbitor Sp. z o.o. Połączenie nastąpiło 1 listopada 2017 roku.

Akty prawne

Władze spółki

Zgromadzenie wspólników

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego

Rada Nadzorcza

Wiesław Czarnecki – Przewodniczący

Tomasz Sińczak – Z-ca Przewodniczącego

Joanna Górka – Sekretarz

Zarząd Spółki

Rafał Lachowicz- Prezes Zarządu

Projekty UE

Toruńskie Laboratorium Biznesu Sp. z o.o. w partnerstwie z URBITOR Sp. z o.o. realizuje projekt „Torun Space Labs”

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest budowa i wyposażenie kompleksu obiektów na potrzeby Toruń Space Labs. Powstała infrastruktura będzie przeznaczona głównie dla MŚP działających w branżach wpisujących się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego. Jednym z niszowych obszarów, do którego rozwoju przyczyni się powstała infrastruktura, będzie przemysł kosmiczny. W wytworzonej infrastrukturze wydzielone zostaną strefy o charakterze innowacyjnych centr demonstracyjnych, fab labów, oraz living labów. Na kompleks TSL składać się będzie główny budynek trzykondygnacyjny z przylegającym do niego parterowym modułem prototypowni oraz całoroczną konstrukcją sferyczną (Space Arena). Projekt zakłada wybudowanie kompleksu TSL, zagospodarowanie terenu oraz zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do świadczenia specjalistycznych usług.

Wartość całkowita projektu: 22 038 297,91 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane projektu: 18 034 645,61 PLN

Dofinansowanie ze środków europejskich: 15 329 448,76 PLN

22 grudnia 2009 roku nastąpiła komunalizacja - nieodpłatne przeniesienie własności udziałów pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Miasta Toruń.

Deklaracja dostępności

Urbitor Sp.z.o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.urbitor.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej   www.urbitor.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak informacji głosowych na stronie

Oświadczenie sporządzono dnia 31.03.2021r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba kontaktowa: Koordynator ds. dostępności Urbitor Sp. z o.o. Joanna Górka - e-mail: j.gorka@urbitor.pl  tel.56/400 03 01 lub 504 158 936 .

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio-deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu , powinna także określić dogodny dla niej sposób i formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. Wnoszący żądanie może złożyć skargę  w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej  lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej do wskazanej osoby do kontaktu.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. Wnoszący żądanie może złożyć skargę  w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej  lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej do wskazanej osoby do kontaktu.

URBITOR Sp. z.o.o – Siedziba Zarządu, obsługi kontrahentów, punkt kasowy

ul. Chrobrego 105/107

87-100 Toruń

tel. 56/400 03 01
e-mail : sekretariat@urbitor.pl

Godziny otwarcia pon. - pt. 7.00 – 15.00

 • Siedziba Biura Zarządu, obsługi kontrahentów oraz punktu kasowego znajduje się przy ul. Chrobrego 105/107. Wjazd na teren obiektu znajduje się od strony ul. Towarowej, wejście do budynku znajduje się od strony ul. Chrobrego
 • Po lewej stronie od wejścia do budynku  znajdują się schody  na 1 piętro
 • Na pierwszym piętrze po lewej stronie znajduje się gabinet Zarządu oraz sekretariat
 • Po lewej stronie od wejścia znajduje się okienko kasowe
 • Korytarz jest szeroki
 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością przed budynkiem
 • W budynku brak pochylni, platform oraz informacji głosowych
 • Na piętrze 1 znajduje się toaleta ogólnodostępna
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego
 • Brak aplikacji mobilnych

Siedziba Obsługi klienta Cmentarz Komunalny

ul. Grudziądzka 192/196
87-100 Toruń

tel. 56 66 44 088; 56 62 31 998

bok@torunskiecmentarze.pl
administracja@torunskiecmentarze.pl

Godziny otwarcia:
pon.- pt. 7.00 - 15.00
sob. 8.00 - 14.00

 • Dział obsługi klienta znajduję się na parterze budynku, budynek  bez schodów i barier architektonicznych
 • W budynku jest wąski korytarz uniemożliwiający wjazd dla wózków inwalidzkich
 • W budynku brak pochylni, platform oraz informacji głosowych
 • Na terenie występują dwa miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych
 • Do budynku można wejść z psem asystującym
 • Na miejscu brak możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego
 • Brak aplikacji mobilnych

Siedziba Obsługi klienta Giełda Towarowa

ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń

tel. 512118968

e-mail : m.suryn@urbitor.pl

Godziny otwarcia biura obsługi klienta
pon.- pt. 7.00 - 15.00

Godzina otwarcia placu handlowego Giełdy Towarowej - całodobowo

Siedziba biura obsługi klienta dla Giełdy Towarowej znajduje się przy ul. Chrobrego 105/107. Wjazd na teren handlowy giełdy znajduje się od strony ul. Towarowej

 • Przy wjeździe na teren giełdy znajduje się budynek z pomieszczeniem kasowym, gdzie pobierane są opłaty od poniedziałku do piątku w godz. 22.00 do 7.00 w soboty wjazd  dla osób kupujących jest bezpłatny. Przy wyjeździe z placu handlowego giełdy od ul. Towarowej znajduje się kolczatka bezwładnościowa
 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością przed budynkiem
 • Po wejściu do budynku na parterze ( na wprost ) znajduje się pomieszczenie gospodarcze
 • W budynku brak pochylni, platform oraz informacji głosowych
 • Po lewej stronie od wejścia znajdują się schody  na 1 piętro
 • Na pierwszym piętrze znajdują się pomieszczenia ds. obsługi klienta
 • Korytarz jest szeroki
 • Na piętrze 1 znajduje się toaleta ogólnodostępna
 • Możliwość wejścia z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego
 • Brak aplikacji mobilnych

Siedziba Obsługi klienta Dworzec kolejowy Toruń Główny

Ul. Kujawska 1,

87-100 Toruń

tel. 501-259-034, 537-107-630

e-mail :  dworzec@urbitor.pl , a.olender@urbitor.pl

Godziny otwarcia biura obsługi klienta 6.00 - 15.00

 • Wejście do budynku od strony ul. Dybowskiej lub przez przejście podziemne, wejście od strony ul. Podgórskiej lub ul. Kujawskiej
 • Biuro Zarządcy Dworca znajduje się na 1 piętrze w budynku D
 • W budynku D jest winda przystosowana do osób poruszających się na wózku inwalidzkim i przewozu osób niepełnosprawnych
 • Korytarze w budynku D są szerokie, umożliwiają swobodne poruszanie się dla osób z ograniczeniami ruchowymi
 • W budynku A  znajduje się biuro obsługi klienta oraz biuro ochrony dworca
 • Na terenie Dworca Kolejowego wyznaczonych jest 7 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych 1 miejsce znajduje się na lewo przed wejściem do budynku D - wjazd od strony ul. Dybowskiej oraz 6 miejsc  na parkingu dworca - wjazd od strony ul. Kujawskiej
 • Po wejściu do budynku D ( główny budynek dworca )  po prawej stronie na parterze, znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych, dzięki której można dostać się na każde piętro budynku
 • Przy wejściach do tunelu dworca oraz przy wejściach na peron 1 oraz 4 znajduje się platforma dla osób niepełnosprawnych, od strony ul. Podgórskiej (po lewej stronie od wejścia) oraz ul. Kujawskiej (po prawej stronie od wejścia
 • Na każdej kondygnacji znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Korytarze w budynku umożliwiają poruszanie się na wózkach inwalidzkich.
 • Osoby niepełnosprawne mogą wchodzić do budynku z psem asystującym.
 • W tunelu dworca oraz na peronach dworca znajdują się ścieżki dotykowe dla osób niewidomych
 • W przejściu podziemnym znajduje się podjazd przystosowany dla osób niepełnosprawnych, umożliwiający dostanie się do windy.
 • Po wejściu do budynku D ( główny budynek dworca ) kierując się w lewo dotrzemy do planu  tyflograficznego (dotykowego) budynku dworca.
 • Przed wejściem do budynku D ( główny budynek dworca ) po prawej stronie przy zabytkowej wiacie znajduje się plan tyflograficzny (dotykowy) dworca z rozmieszczeniem peronów
 • Pierwszy i ostatni stopień schodów w budynku D ( główny budynek dworca ) oraz schodów wejściowych/wyjściowych z tunelu lub z peronów, zostały oznaczone kolorową taśmą lub znakiem dotykowym.
 • Ruchome schody oraz windy zostały wyposażone w system informacji dźwiękowej
 • Na terenie dworca, całodobowo dostępna jest obsługa dworca, która w razie potrzeby może udzielić asysty w poruszaniu się po dworcu.
 • Brak aplikacji mobilnych

Centrum Targowe PARK

ul. Szosa Bydgoska 3
87-100 Toruń

tel.  56 612 02 61
fax  56 612 02 56

e-mail: centrumtargowe@urbitor.pl , r.skibinski@urbitor.pl

Godziny otwarcia: pon.-pt. 7.30-15.30

 • W budynku CT PARK znajdują się trzy kondygnacje: parter, I i II piętro. Z parkingu przy obiekcie zapewniony dojazd do głównego wejścia do budynku. Na parterze oraz I piętrze swobodny dostęp do wszystkich pomieszczeń
 • Z parteru na I piętro możliwy dojazd windą zlokalizowaną przy środku hali wystawowo-targowej. Winda umożliwia wjazd dla osób niepełnosprawnych
 • Droga do administracji prowadzi przez wejście główne od ul. Szosy Bydgoskiej następnie klatką schodową na I lub II piętro drogę do klatki schodowej wskazują ustawione w obiekcie kierunkowskazy
 • Biuro Kierownika obiektu znajduje się na I piętrze pokój nr 133, na II piętrze znajduje się biuro obsługi klienta pokój nr. 209
 • Z piętra I na II dostęp wyłączeni schodami (brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych)
 • Korytarze w obiekcie są szerokie zapewniają swobodę komunikacji
 • Niskie progi zapewniają swobodną komunikację na parterze i I piętrze budynku dla osób niepełnosprawnych
 • Brak pochylni, platform i informacji głosowych.
 • Na terenie Centrum Targowego PARK znajduje się 119 miejsc parkingowych, 6 miejsc na głównym parkingu jest wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Miejsca znajdują się po prawej stronie od wjazdu
 • Możliwe wejście do obiektu z psem asystującym.
 • Obiekt nie zapewnia tłumacza języka migowego na miejscu lub online
 • Brak aplikacji mobilnych

Siedziba Biura obsługi klienta - Targowiska Miejskie

ul. Szosa Chełmińska 27

87-100 Toruń

tel. 56 657 48 54

tel. 56 657 48 51,

e-mail: b.dzioba@urbitor.pl , n.piasecka-gutkowska@urbitor.pl

Godziny otwarcia: pon. - pt. 7-15

 • Siedziba Biura obsługi klienta targowisk znajduje się przy ul. Szosa Chełmińska 31-35
 • Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Szosa Chełmińska
 • Na parkingu po lewej stronie od wejścia do budynku głównego znajduje się 1 miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych
 • Przy wejściu głównym do budynku znajdują się schody, brak możliwości wjazdu wózkiem
 • Wjazd wózkiem możliwy od strony wejścia Urzędu miasta znajdującym się po prawej stronie budynku  
 • W budynku znajdują się wąskie korytarze, możliwe utrudnienia w poruszaniu się wózkiem
 • Na 1 piętrze znajdują się biura obsługi klienta oraz biuro kierownika działu Targowisk ( brak windy, platformy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ) wejście na 1 piętro, tylko schodami z wąską przestrzenią
 • Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych
 • Korytarze w budynku są wąskie może występować problem z poruszaniem się na wózku
 • Brak możliwości wejścia z psem asystującym
 • Brak aplikacji mobilnych

Siedziba Biura Obsługi Parkingów

ul. Szosa Chełmińska 27

tel. 692 371 615

e-mail: k.kamińska@urbitor.pl

Godziny otwarcia : 7.00 – 15.00

 • Siedziba Biura obsługi parkingów znajduje się przy ul. Szosa Chełmińska 31-35
 • Wejście do budynku znajduje się od strony ul. Szosa Chełmińska
 • Na parkingu po lewej stronie od wejścia do budynku głównego znajduje się 1 miejsce przeznaczone dla osób niepełnosprawnych
 • Przy wejściu głównym do budynku znajdują się schody, brak możliwości wjazdu wózkiem
 • Wjazd wózkiem możliwy od strony wejścia Urzędu miasta znajdującym się po prawej stronie budynku
 • W budynku znajdują się wąskie korytarze, możliwe utrudnienia w poruszaniu się wózkiem
 • Na 1 piętrze znajdują się biura obsługi klienta oraz biuro kierownika obsługi parkingów ( brak windy, platformy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich )
 • wejście na 1 piętro, tylko schodami z wąską przestrzenią
 • Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych
 • Korytarze w budynku są wąskie może występować problem z poruszaniem się na wózku
 • Brak możliwości wejścia z psem asystującym
 • Brak aplikacji mobilnych