Infomacje

o podmiocie

przeczytaj

Informacje ogólne

Informacje o podmiocie

Urbitor Sp.zo.o.

NIP 879-016-89-84

REGON 001310116
KRS 0000325890 Sąd Rejonowy
w Toruniu

Kapitał zakładowy 11.857.600 PLN

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 • 45, 20, z, konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
 • 52, 21, z, działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 45, 31, z, sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
 • 47, 30, z, sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw
 • 46, 11, z, działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
 • 10, 39, z, pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
 • 46, 31, z, sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
 • 49, 41, z, transport drogowy towarów
 • 49, 42, z, działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • 53, 20, z, pozostała działalność pocztowa i kurierska
 • 68, 20, z, wynajem i zarzadzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 77, 12, z, wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli
 • 77, 39, z, wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43, 11, z, rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43, 12, z, przygotowanie terenu pod budowę
 • 43, 13, z, wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • 43, 99, z, pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 38, 11, z, zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 71, 20, b, pozostałe badania i analizy techniczne
 • 49, 31, z, transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
 • 81, 30, z, działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 96, 03, z, pogrzeby i działalność pokrewna

Władze Spółki

Zgromadzenie Wspólników

Prezydent Miasta Torunia

Rada Nadzorcza

Przewodniczący: Wiesław Czarnecki

Z-ca Przewodniczącego: Tomasz Sińczak

Sekretarz: Joanna Górka

Zarząd

Prezes: Rafał Lachowicz

Kompetencje Zarządu Spółki

 • Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone Kodeksem spółek handlowych lub aktem założycielskim dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej.
 • Do zaciągania zobowiązań i rozporządzania majątkiem Spółki nieprzekraczającym wartości 100.000,00 (sto tysięcy) złotych upoważniony jest Zarząd Spółki. Do zaciągania zobowiązań i rozporządzania majątkiem Spółki przekraczającym wartość 100.000,00 (sto tysięcy) złotych konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Rady Nadzorczej.
 • Uchwały Zarządu zapadają większością obecnych głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Kompetencje Rady Nadzorczej

 • ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym  oraz ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 • nadzorowanie wykonania uchwał Zgromadzenia wspólników,
 • dokonywanie wyboru podmiotu badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki,
 • zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
 • powoływanie i odwoływanie członków zarządu oraz zawieranie z nimi umów w tym umów o pracę,
 • uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki,
 • opiniowanie projektów zmian aktu założycielskiego Spółki, wnoszonych przez Zarząd,
 • opiniowanie wieloletnich planów inwestycyjnych,
 • zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki,
 • wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań powyżej 100.000,00 (sto tysięcy) złotych,
 • rozpatrywanie innych spraw wnoszonych do rady Nadzorczej przez Zarząd.

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków,
 • podejmowanie uchwał o wyłączeniu zysku do podziału, podziale zysku lub sposobie pokrycia strat,
 • zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 • podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innej spółki lub utworzenie innej spółki,
 • ustalenie wysokości i terminów dopłat,
 • powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 • podejmowanie uchwał w przedmiocie umorzenia udziałów,
 • wyrażanie zgody na zbycie i nabycie nieruchomości albo udziału w nieruchomości  oraz prawa wieczystego użytkowania,
 • wyrażenie zgody na zbycie lub zastawienie udziałów,
 • podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego,
 • tworzenie funduszy celowych,
 • zmiana aktu założycielskiego Spółki,
 • uchwalenie wieloletnich planów inwestycyjnych,
 • ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu przy uwzględnienie postanowień ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (dz. U. Nr 26, poz. 306 z późn. zm.),
 • inne sprawy wniesione do porządku obrad Zgromadzenia przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników.

Schemat organizacji

Tryb działania

Dochody i straty

Rejestry i Ewidencje

Prowadzone są następujące Ewidencje i Archiwa

 • ewidencja odbiorców usług  
 • ewidencja odpadów przywożonych na Składowisko;-  
 • ewidencja należności  
 • rejestr wystawionych faktur
 • rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej
 • ewidencja posiadanych pojemników na odpady
 • ewidencja ilości zebranych surowców wtórnych
 • rejestr sprzedaży VAT
 • rejestr sprzedaży
 • salda kontrahentów (jednostronne, dwustronne, data sprzedaży)
 • rejestr obrotów (kasa, bank)
 • analiza wiekowa na dany dzień
 • raport zaległości

Kontrole

Mienie

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.857.600 PLN

Kapitał zakładowy Spółki jest w całości pokryty przez Gminę Miasta Toruń.

Majątek trwały

 • budynki i budowle
 • maszyny i urządzenia
 • środki transportowe
 • grunty
 • prawo wieczystego użytkowania
 • wartości niematerialne i prawne
 • inwestycje rozpoczęte
 • majątek obrotowy
 • należności krótkoterminowe

Instrukacja obsługi

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci Internet, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej zamieszczane są informacje których obowiązek publikowania nakłada Ustawa (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenie (Dz. U. Nr 67, poz. 619) Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Biuletyn Informacji Publicznej ma zapewnić łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych. Na stronach BIP można znaleźć informacje o aktach prawnych, zarządzeniach, zamówieniach publicznych oraz procedurach załatwiania spraw w jednostce i jednostkach podległych.
Strona BIP zawiera odnośnik na główną, ogólnopolską stronę Biuletynu Informacji Publicznej ( http://www.bip.gov.pl ), który jest dostępny w górnej, nagłówkowej części okna systemu BIP.

Składniki Biuletynu Informacji Publicznej

System BIP został podzielony na 6 części, do których dostęp zapewniają odnośniki znajdujące się z lewej strony oraz u góry okna BIP.


Informacje o biuletynie

Dział ten zawiera informacje związane z techniczną stroną funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej. W szczególności informacje te obejmują:

 • statystyki odwiedzin poszczególnych stron BIP
 • dane osób upoważnionych przez Zarząd do aktualizacji treści zamieszczanych na stronach BIP,
  -    rejestr zmian wprowadzonych przez redaktorów do systemu BIP,
 • instrukcję obsługi BIP.

Wyszukiwanie

System Biuletynu Informacji Publicznej posiada zaimplementowany mechanizm wyszukiwawczy, który pozwala na odnalezienie wybranych pozycji w dokumentach udostępnionych w BIP.
W celu wyszukania dokumentu należy wpisać w formularz, który znajduje się w górnej, nagłówkowej części okna systemu BIP, frazę, którą chcemy wyszukać. Po wciąśnięciu przycisku "szukaj" system przeszuka wszystkie dokumenty udostępnione w BIP pod kątem ich numeru oraz występowania wyszukiwanej frazy w tytułach dokumentów. Następnie zostanie wyświetlona lista dokumentów, które spełniają podane kryterium wyszukiwania.